Kézikönyv

Örülünk, hogy felhívásunk felkeltette érdeklődését.

Miről is szól ez az ingyenes kézikönyv?

Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi és szociális dolgozók folyamatosan bővítsék, frissítsék ismereteiket a munkavédelemmel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban. A kézikönyv tartalmazza azokat az ismereteket, amelyek a balesetek megelőzéséhez és kezeléséhez, valamint a kockázatok felméréséhez szükségesek. A könyv egy bekövetkezett baleset esetén követendő eljárásokat is ismerteti.

Célunk, hogy a kézikönyv olyan hasznos információkat tartalmazzon, amely minden egészségügyi és szociális dolgozó számára használható legyen a munkája során.

Részletek a könyvből:

A kézikönyvhöz csupán egy regisztrációra van szükségünk, hiszen az anyagot e-mailben küldjük meg a regisztráltak számára. A regisztrációval nem csak egy kézikönyvet kap, hanem esélyt arra, hogy megnyerje a 50.000 forint értékű vásárlási utalványt!

A regisztrációhoz az alábbi adatok kitöltése szükséges:

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉSDELMI tájékoztatóbezárás

A Független Egészségügyi Szakszervezet (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/b.; Nyilvántartási szám: 13-02-0006200; a továbbiakban: „Szervező”) promóciós játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék célja, hogy a játékosok ismereteket szerezzenek a Szervező egészségügyi és szociális dolgozók számára készített ingyenes kézikönyvéről, valamint hogy a kézikönyvet igényeljék és használják.

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen játékszabályzat és adatkezelési nyilatkozat 1. és 2. pontjaiban foglaltaknak, 1 db 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű Decathlon vásárlási utalványt sorsolunk ki.

1. A részvétel feltételei

A Játékban való részvételre a Szervező holnapján (https://munkavedelem.fesz.eu/kezikonyv) létrehozott regisztrációs felületen való regisztrációval van lehetőség.

A Játékban és a sorsoláson csak és kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (a továbbiakban: „Játékos”):

1) a Játék időpontjában 18. évét betöltött természetes személy, aki

2) a Játék ideje alatt valós adataival regisztrál a jelen pontban meghatározott regisztrációs felületen, és

3) hozzájárul az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezeléshez.

2. A sorsolással és a nyereménnyel kapcsolatos információk

Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt regisztrálnak a regisztrációs felületen saját nevükben vehetnek részt a Játékban.

Ugyanaz a Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Játékban, függetlenül attól, hogy hányszor töltötte ki a regisztrációs űrlapot.

A Játékos a regisztrációval elfogadja, hogy az a Játékos, aki nem a valóságnak megfelelő adatokkal regisztrál, vagy a jelen játékszabályzat feltételeit egyébként nem teljesíti vagy azoknak nem felel meg, valamint az, aki csalással vagy egyéb törvénytelen módon vagy eszközzel igyekszik növelni a nyerési esélyeit, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a regisztrációval elfogadja továbbá, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervezőnek okozott mindennemű kárért teljes kártérítési felelősség terheli.

3. A Játék időtartama

A Játék 2019 10.01 10óra – 2019. november 28. 23.59 perc között tart.

Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt regisztrációk nem vesznek részt a Játékban.

4. Sorsolás

A nyeremény kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Játék lezárultát követően, a Szervező :Független Egészségügyi Szakszervezet, Központi Iroda, 1094 Budapest, Viola u. 21.

A sorsolás időpontja: 2019. . november 29. 12. óra

A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a Szervező által felállított 3 (három) tagú sorsolási bizottság tagjai írnak alá.

5. Nyeremény

Az 1. és 2. pont közötti együttes feltételeket teljesítő Játékosok között 1 (egy) alkalommal az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra 1 (egy) fő nyertes részére:

1 (egy) db 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékű Decathlon vásárlási utalvány

A Szervező a sorsolást követő 7 (hét) napon belül e-mailben értesíti a nyertest, és postai úton, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként küldi meg a nyertes részére a nyereményt, a nyertes által megadott levelezési címre.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

6. Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 (kettő) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartalék nyertesek – a sorsolás sorrendjében – a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén eredeti nyertes helyébe lépnek.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertest a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által postai úton megküldött nyeremény a Szervezőhöz bármely okból visszaérkezik.

7. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően 7 (hét) napon belül e-mailben értesíti a nyertest és felhívja arra, hogy az értesítést követő 7 (hét) napon belül a nyeremény postai úton való kézbesítése céljából a kézbesítési címet válasz e-mailben a Szervező részére továbbítani szíveskedjen. A Szervező a nyereményt a kézbesítési címről való tudomásszerzéstől számított további 7 (hét) munkanapon belül postára adja.

A nyeremény vonatkozásában esetlegesen keletkező SZJA- és más járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremény kiszállításának/kézbesítésének költségét a Szervező viseli.

A postai kézbesítés nem Szervezőnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a postai kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő teljesítési segédek nem tartoznak felelősséggel.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

Amennyiben a nyertes kézbesítési címét a megadott határidőn belül nem hozzá a Szervező tudomására, vagy a postai úton részére megküldött nyereményt nem veszi át, úgy a sorsolás szerinti első tartaléknyertes lép a helyébe. A nyertes és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró teljesítési segédekkel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha nyertesek együttműködési nem tesznek eleget, és ennek következtében a nyeremény átadása meghiúsul, ezért a Szervező felelősségre nem vonható.

9. Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

9.1. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során kötelezően megadandó és így az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

név, elektronikus levelezési cím, munkahely neve, munkahely irányítószáma, szakszervezeti tagsági jogviszony fennállása, szakágazat megnevezése

A nyertes (ideértve a tartaléknyertesek is) által a nyeremény kézbesítése céljából megadandó adatai:

kézbesítési cím

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezése szerint a szakszervezeti tagságra utaló adat (ekként a szakszervezeti tagsági jogviszony fennállására vonatkozó adat) különleges adatnak minősül.

9.2. Az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a GINOP-5.3.4-16 pályázat (a továbbiakban: „Projekt”) keretében egészségügyi és szociális dolgozók számára kézikönyvet készített, amelyhez az érintett ingyenesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató 9.1. pontjában meghatározott adatai megadásával férhet hozzá. A Projekt lebonyolításához és elszámolásához elengedhetetlen a kézikönyvet igénybe vevő érintettek egyes adatainak (név, munkahely neve, munkahely irányítószáma, szakszervezeti tagsági jogviszony fennállása és szakágazat megnevezése) kezelése. Az érintett ezen adatait tehát a Projekt elszámolása körében felmerülő kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadásával Ön automatikus részt vesz az adatkezelő által szervezetett promóciós játékon. Erre tekintettel az érintettek egyes adatait (név, kézbesítési cím, elektronikus levelezési cím) a kézikönyv kézbesítése, a promóciós játék lebonyolítása, a nyertes kiértesítése és a nyertessel való, a nyeremény kézbesítéséhez kapcsolódó kapcsolattartás, valamint a nyeremény kézbesítése céljából is kezeljük.

Mivel a kézikönyv igénylése, valamint a nyereményjátékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz azzal, hogy a szakszervezeti tagsági jogviszony fennállására vonatkozó különleges adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja kiegészül a GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti jogalappal, vagyis ezen adat vonatkozásában az adatkezelés jogalapja lesz az érintett kifejezetett hozzájárulása is.

A regisztráció során megadott adatait a Projekt fenntartási és elszámolási időszakának végéig, legkésőbb azonban 2027. december 31. napjáig kezeljük.

9.3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Független Egészségügyi Szakszervezet
Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/b.
Nyilvántartási szám: 13-02-0006200
Adószám: 18272963-1-43
Képviseli: dr. Soós Adrianna elnök
E-mail cím: fesziroda@gmail.com
Weboldal: www.fesz.eu

Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit az adatkezelő honlapja tartalmazza.

Az érintett személyes adataihoz az elnök, és a titkár munkakörben dolgozó munkatársaink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek.

9.4. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ATTOVÁBBÍTÁS

1.

Az online regisztrációs felületet tartalmazó honlap üzemeltetése és az online regisztrációs űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése, valamint továbbítása vonatkozásában tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe. A tárhely-szolgáltató adatai:

Alko-soft Nonprofit Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75
Fióktelep / levelezési cím: 2049 Diósd, Hársfa utca 5/2.
Cégjegyzékszám: 14 06 309022
Adószám: 21915851-2-14
E-mail: info@alkosoft.hu

2.

A promóciós játék technikai megszervezése és a sorsolás lebonyolítása, valamint a nyertes kiértesítése vonatkozásában adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó adatai:

Oliva Marketing, Reklám és PR Ügynökség Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Építész utca 8-12.
Cégjegyzékszám: 01 09 328538
Adószáma: 13268329-2-43.
Képviseli: Horányi László ügyvezető
E-mail:  info@olivamarketing.hu
Weboldal: www.olivamarketing.hu

3.

A jelen tájékoztatóban meghatározott Projekt elszámolásához szükséges mértékben az adatkezelő a Projekt lebonyolítását finanszírozó szerv (a továbbiakban: „Támogató”) részére továbbítja az érintett adatait. A Támogató adatai:

Név: Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Székhely:1139 Budapest, Váci út 83.
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Weboldal: www.szechenyi2020
E-mail cím: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu

9.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;
(c) személyes adatainak helyesbítését;
(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;
(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az adatkelezésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkelezés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatás szerinti elérhetőségére (fesziroda@.gmail.com) megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az fesziroda@.gmail.com elektronikus címünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 (tizenöt) napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

9.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat

Az adatkezelő minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

Az adatkezelő által végzett egyéb, a jelen tájékoztatóban foglaltakon kívül álló adatkezelésekre vonatkozó tájékoztató megtalálható az adatkezelő honlapján, az „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt.